پرونده پزشکي
شناسه درماني:
 شماره شناسه درماني صحيح نمي باشد